Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพื้นที่อำเภอโนนไทย จว.นครราชสีมา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเค็ม เมื่อถึงฤดูแล้งมักขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ค่อนข้างมีฐานะยากจนเนื่องจากพืชไร่ที่เพาะปลูกให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยฯ พื้นที่อำเภอโนนไทยไม่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตรเนื่องจากสภาพดินเค็มและปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ แต่มีความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์มากว่า พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาความยากจนของข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสภาพภูมิประเทศและสภาพมูิอากาศของพื้นที่แล้ว จึงได้มีแนวความคิดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางไว้ให้กับพสกนิกรของพระองค์ ฯ มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ฯ ด้วยการจัดทำโครงการศูนย์ส่งเสริมและเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงแพะขึ้น ที่ บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา อาสาสมัครตำรวจบ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เป็นตัวอย่างแล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองได้เป็นอย่างดีฯลฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาที่สุดมิได้ 

14705880 319553731754203 2108335655958065216 n 1

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย